Leerplicht & verlofregeling

Leerplicht

Vanaf het moment dat een kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden mag het kind tot het 4 jaar geworden is in totaal 5 dagdelen naar school. Deze 5 dagdelen hoeven niet aaneengesloten te zijn. Van laatstgenoemde regeling kan in overleg met de betreffende leerkracht/directeur gebruikt worden gemaakt.

Het kind moet naar school, en is dus leerplichtig, op de eerste dag van de maand na de maand waarin het 5 jaar wordt. Voor kinderen die nog geen 6 jaar zijn, is ontheffing van de leerplicht mogelijk. Wanneer ouders dat nodig vinden, mogen zij voor hun kind gebruik maken van deze ontheffing, onder mededeling aan de directeur, voor ten hoogste 5 uur per week. Deze uren mogen niet worden opgespaard. Wanneer nog verdere ontheffing wenselijk is, moet overleg met de directeur plaatsvinden.

Verdere informatie over de leerplicht vindt u op de website van de rijksoverheid

Verlofaanvragen

Er zijn officiële richtlijnen voor het verlenen van verlof. Aanvragen voor verlof wegens dringende familieomstandigheden of anderszins moeten door de ouders schriftelijk worden gericht aan de directeur. Formulieren hiervoor zijn op school aanwezig. Wij vragen u dringend deze verlofaanvragen tot het uiterste te beperken.

Wij voeren op school beleid om schoolverzuim van de leerlingen terug te dringen en/of tegen te gaan. Dit om ervoor te zorgen dat:

  1. alle leerlingen optimaal gebruik kunnen maken van hun recht op onderwijs en de vastgestelde leertijd;
  2. alle leerlingen zo veel mogelijk de bij hun capaciteiten passende leerresultaten behalen;
  3. het onderwijs in een zo effectief mogelijk pedagogisch-didactisch klimaat gegeven kan worden;

En tot slot: wij zien op tijd komen als een gewenste sociale vaardigheid.