Missie & Visie

Missie

Wij willen het maximale uit ieder kind halen op zowel onderwijskundig als sociaal-emotioneel gebied  door kwalitatief goed onderwijs te bieden en mede vanuit onze katholieke identiteit veel aandacht te schenken aan de totale ontwikkeling van het kind.

Visie

De visie van onze school kan worden omschreven in een vijftal kernwaarden die richtinggevend zijn voor het dagelijks handelen in onze school.

Katholieke identiteit       

Wij zijn een katholieke school waar leerlingen met verschillende achtergronden zich thuis voelen. Onze identiteit komt tot uiting in onze dagopeningen en vieringen, maar vooral in de manier waarop we met elkaar omgaan. Wij staan positief in het leven en respect, samen en openheid zijn sleutelwoorden binnen onze school.

Ieder kind zijn eigen plek

De basis voor leren is een fijne leefomgeving. Wij gaan uit van verschillen en willen daarom een school zijn waar ieder kind zichzelf mag en kan zijn en zich veilig en geborgen voelt. In onze school heerst een prettige sfeer waarin we respectvol met elkaar en onze omgeving omgaan.

Onderwijs

We bieden kwalitatief goed, uitdagend en eigentijds onderwijs om zo het maximale uit ieder kind te halen. Het team blijft zich derhalve continu ontwikkelen en verbeteren. Door een sterke onderwijsondersteuningsstructuur en een goed leerlingvolgsysteem kunnen wij de resultaten van onze leerlingen goed volgen en bewaken en hierop anticiperen. 

Toekomstperspectief

We willen ieder kind de gelegenheid geven zich toe te rusten met voldoende kennis en vaardigheden om zich te ontwikkelen tot een waardevol mens binnen de samenleving. Het leren zelfstandig worden en verantwoordelijkheid krijgen, kortom mede-eigenaar zijn van het eigen leerproces is daarbij voor ons van groot belang.

Partnerschap

We vinden het belangrijk zowel pedagogisch als educatief partnerschap aan te gaan met ouders. Door een goede samenwerking tussen ouders, team en kinderen kunnen we de ontwikkeling van kinderen positief beïnvloeden.